• Tìm kiếm tài liệu theo chỉ mục


1

Mã: 1620230129532

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa (1991-2001)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2010
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Tóm tắt: Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2011) là kết quả nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, có nội dung phong phú, liên quan đến các vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, chiến lược của cách mạng nước ta. Đây là công trình tổng kết có giá trị lý luận - thực tiễn quý báu, thể hiện bước tiến mới về tư duy lý luận của Đảng ta.

2

Mã: 1620230128276

Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Trần Trọng Thơ
✩ Năm xuất bản: 2010
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a1227tr.$c24cm
✩ Tóm tắt: Khái quát sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm đấu tranh giành chính quyền, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Những hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới.

3

Mã: 1620210124588

Hồ Chí Minh Vĩ đại một con người


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
✩ Năm xuất bản: 2010
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $c791tr.