Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200097304

Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm