Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200008454

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006)

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm