Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200052280

Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản lý

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm