Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200004722

Báo cáo chuyên đề tóm tắt . Ngân sách, kinh nghiệm việc xây dựng kế hoạch, quản lý, phân công và phân phối ngân sách của các nước nói chung, của Việt Nam nói riêng.

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm