Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200093320

Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm