Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200006474

Báo cáo tóm tắt chuyên đề kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của một số nước trên thế giới và Việt Nam.

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS Lê Mạnh Luân

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm