Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200034224

Đổi mới và tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền các cấp

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm