Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200061398

KHXH03 Bản kiến nghị "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta"

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS-TS Lương Xuân Quỳ

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm