Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200063842

KX.03.10 Bản kiến nghị "Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với Đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghieepjxaay dựng CNXH".

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm