Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200080450

Một số quan điểm và giải pháp chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban tư tưởng - văn hóa Trung ương

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm