Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200099032

Tăng cường giáo dục, rèn luyện chính chị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Quân đội nhân dân

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm