Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200007990

Báo cáo tổng kết các chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 1996-2000

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm