Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200082140

Một số vấn đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm