Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200024706

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội VII

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm